Tworzenie archiwów ZIP chronionych hasłem

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Podsumowanie

 

W tym artykule opisano, jak utworzyć archiwum ZIP i zabezpieczyć je hasłem.

 

Opis

 

Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu i skopiowanie do niego wszystkich plików próbek, które mają zostać przesłane do firmy F-Secure w celu analizy. Ponadto do tworzenia plików archiwum potrzebne jest specjalne oprogramowanie, takie jak WinZip. Jeśli nie masz programu WinZip, pobierz go i zainstaluj ze strony http://www.winzip.com/downwz.htm.

 

Tworzenie pliku ZIP

 

Aby utworzyć plik ZIP, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby utworzyć nowy folder, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie Plik > Nowy > Folder.

  2. Nadaj folderowi nazwę, na przykład próbki.

  3. Skopiuj pliki próbek do utworzonego folderu.

  4. Aby dodać pliki próbek do nowego pliku ZIP, zaznacz pliki (naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie pliki), a następnie wybierz polecenie Plik > WinZip > Add to Zip file (Dodaj do pliku ZIP). Zostanie wyświetlone okno dialogowe dodawania.

  5. Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku ZIP (np. f-securesample.zip) w polu Add to archive (Dodaj do archiwum). Należy pamiętać, że domyślnym folderem jest folder, w którym obecnie przechowywane są pliki próbek.

  6. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Zostanie utworzony plik f-securesample.zip.

Zabezpieczanie pliku ZIP hasłem

 

Aby zabezpieczyć plik ZIP hasłem, wykonaj następujące czynności:

  1. W oknie programu WinZip wybierz polecenie Actions (Działania) > Encrypt (Zaszyfruj) lub kliknij przycisk Encrypt (Zaszyfruj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe szyfrowania.

  2. Jako hasło wprowadź słowo zainfekowane, wpisz je ponownie w celu potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk OK. Gwiazdka (*) na końcu nazwy pliku w oknie programu WinZip oznacza, że plik został pomyślnie zabezpieczony hasłem.

  3. Wybierz polecenie File (Plik) > Exit (Zamknij), aby zamknąć okno programu WinZip.

Wersja tego artykułu w języku angielskim