Co nowego w produkcie F-Secure SAFE dla komputerów PC/Internet Security

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W tym artykule opisano ważne zmiany i funkcje oraz poprawki uwzględnione w najnowszej wersji produktów F-Secure SAFE dla komputerów PC i Internet Security.

Wersja 17.7

Wydano: sierpień 2019 r.

Nowy interfejs użytkownika ustawień
 • Nowy interfejs użytkownika ustawień zawiera ustawienia ochrony antywirusowej i ogólne.
 • Ustawienia można przeglądać, nie mając uprawnień administratora. Te uprawnienia są wymagane do edycji ustawień.
 • Nowa strona pomocy technicznej zawiera informacje, narzędzia i łącza dotyczące zagadnień związanych z pomocą, w tym informacje o subskrypcji.
Wylogowanie z konta SAFE
 • W głównym interfejsie użytkownika dodano funkcję wylogowania. Aby przełączyć się na inne konto, można przy użyciu tej funkcji wylogować się z bieżącego konta i spowodować wygaśnięcie klienta. Aby użyć klienta, należy zalogować się ponownie
Inne ulepszenia
 • Poprawiono funkcjonalność łącza do zarządzania subskrypcją / odnawiania subskrypcji. Łącze SAFE: Zarządzaj subskrypcją powoduje otwarcie portalu SAFE, a łącze Internet Security: Zarządzaj subskrypcją nie jest już widoczne.
 • W komunikacie z prośbą o ponowne uruchomienie można określić, kiedy ma zostać wyświetlone ponowne przypomnienie.
 • Widok ostatnich zdarzeń zawiera opcję wyświetlenia zdarzeń u wszystkich użytkowników. Wymaga to uprawnień administratora.

Wersja 17.6

Wydano: kwiecień 2019 r.

Ochrona bankowości oczyszcza schowek
W celu zwiększenia bezpieczeństwa po zakończeniu sesji bankowej usuwane są wszystkie informacje ze schowka.
Dodano przypomnienie o ponownym uruchomieniu
Jeśli komputer wymaga ponownego uruchomienia, wyświetlane jest przypomnienie — na przykład po usunięciu szkodliwej infekcji systemu w ramach skanowania w czasie rzeczywistym lub zaplanowanego.
Ulepszono statystykę
Na stronie głównej produktu jest teraz wyświetlany licznik statystyczny dotyczący różnych działań związanych z bezpieczeństwem, na przykład liczby przeskanowanych plików i sprawdzeń reputacji witryn.
Inne ulepszenia ogólne
 • Nazwę funkcji Ograniczenia czasowe zmieniono na Limity korzystania z urządzenia; działanie funkcji się nie zmieniło.
 • Dodano obsługę języka chorwackiego.
 • Niektóre interfejsy użytkownika zaimplementowano ponownie za pomocą programu Microsoft .NET Framework 4.7.2. Jeśli program Microsoft .NET Framework 4.7.2 nie jest zainstalowany, zostanie zainstalowany automatycznie w trakcie instalacji/uaktualniania.
Ogólne ulepszenia aparatu skanowania
 • Aparat używa atrybutu Mark of the Web (MOTW) przeglądarki, aby decydować, czy plik powinien zostać przeanalizowany w usłudze Security Cloud. Usprawnia to wykrywanie potencjalnie niechcianych aplikacji.
 • Ulepszenia wydajności skanowania podczas instalowania aplikacji.
 • Ulepszono wyszukiwanie informacji o reputacji witryn w usłudze Security Cloud dla funkcji Ochrona przeglądania.
 • Zwiększono niezawodność aktualizacji aparatu.

Wersja 17.5

Wydano: styczeń 2019 r.

Ulepszenia okien dialogowych i powiadomień
 • Do widoku Ostatnie wydarzenia dodano przycisk Wyczyść wszystko.
 • Do wyskakującego powiadomienia Zaawansowanej ochrony sieci dotyczącego potencjalnie niechcianej aplikacji (ryzykownego oprogramowania) dodano przycisk Zaufaj.
 • Do wyskakującego powiadomienia funkcji DeepGuard dotyczącego potencjalnie niechcianej aplikacji (ryzykownego oprogramowania) dodano przycisk Usuń.
Ulepszenia funkcji Reguły rodzinne
 • Jeśli konto dziecka ma uprawnienia administracyjne i jest włączona funkcja Kontrola rodzicielska/Reguły rodzinne, w głównym interfejsie użytkownika wyświetlane jest powiadomienie.
 • Funkcja zezwalania na witryny internetowe i zabraniania dostępu do nich działa w przypadku poszczególnych stron, a nie tylko w przypadku witryn.
Zmieniono architekturę produktu
 • Zamiast trzech osobnych modułów wchodzących w skład produktu dostępny jest teraz pojedynczy pakiet.
 • Najpierw instalowany jest produkt, a dopiero potem jest wprowadzana/uzyskiwana licencja.
 • Nowa architektura zwiększa niezawodność instalacji i aktualizacji.
 • Wymagana jest mniejsza ilość miejsca na dysku.
 • Używana jest mniejsza ilość pamięci (z wyjątkiem procesów Ultralight).
Przeprojektowano podsystem subskrypcji/licencjonowania
 • Przypomnienie dotyczące subskrypcji jest wyświetlane najpierw jako wyskakujące powiadomienie, a dopiero gdy zbliża się data wygaśnięcia — jako okno dialogowe.
 • Data wygaśnięcia subskrypcji jest wyświetlana z uwzględnieniem lokalnej strefy czasowej i z dokładnością do godziny.
 • W głównym interfejsie użytkownika znajduje się łącze Zarządzaj subskrypcją, które zmienia się w łącze Odnów, gdy zbliża się wygaśnięcie subskrypcji.
 • Aktualizacja subskrypcji jest wyświetlana w postaci wyskakującego powiadomienia z nową datą zakończenia (jeśli jest dostępna).
 • Stan subskrypcji jest aktualizowany szybciej i we wszystkich miejscach w produkcie jednocześnie.
 • Nowe bazy danych sygnatur wirusów nie są pobierane po wygaśnięciu produktu.
Inne ulepszenia
 • Podczas zgłaszania witryny z poziomu strony blokowania funkcji ochrony przeglądania w formularzu zgłoszenia adres URL tej witryn jest od razu wypełniony.
 • Dodano obsługę języka koreańskiego.
 • Ulepszono narzędzie pomocy technicznej firmy F-Secure:
  • Narzędzie pomocy technicznej firmy F-Secure obsługuje wysoką rozdzielczość i funkcje ułatwień dostępu.
  • Narzędzie pomocy technicznej firmy F-Secure obsługuje kompresję za pomocą narzędzia zlib zamiast 7-zip. Pozwala to łatwiej sprawdzić zbierane dane przed wysłaniem ich do firmy F-Secure. Zwiększa to ochronę prywatności i przejrzystość.
Usunięto następujące funkcje:
 • Strona Instalacja zakończona, ponieważ nie pełniła istotnej roli.
 • Ostrzeżenie o tym, że Zapora jest wyłączona. System Windows wyświetla już takie ostrzeżenie.
 • Tryb blokady czasu przeglądania. Teraz całe urządzenie jest zawsze zablokowane.
 • Strona Zainstalowane aplikacje w obszarze Typowe ustawienia.
 • Strona Klucze subskrypcji w obszarze Typowe ustawienia.

Wersja 17.4

Wydano: maj 2018 r.

Ochrona antywirusowa oparta na chmurze jest włączona dla wszystkich użytkowników podczas instalacji
Na potrzeby zapewnienia wszystkim użytkownikom ochrony za pomocą usługi Security Cloud ta funkcja jest domyślnie włączona dla wszystkich nowych instalacji produktu. Można ją wyłączyć (choć nie jest to zalecane) w obszarze Typowe ustawienia.
Ulepszenia funkcji Ochrona bankowości
Funkcja Ochrona bankowości używa historii odnośników, aby umożliwić powrót do sklepów internetowych bez oceny po transakcji zapłaty.
Zwiększono przydatność powiadomień produktu
Ulepszono komunikaty produktu: w systemie Windows 10 produkt używa wyskakujących powiadomień, a w systemach Windows 7 i 8 przeprojektowaliśmy powiadomienia.
Zgodność z RODO
Zgodne z RODO zezwolenie na zbieranie danych umożliwiających ulepszanie produktu. Możesz wybrać opcję wysyłania danych umożliwiających ulepszanie produktu do firmy F-Secure w trakcie instalacji lub w obszarze typowych ustawień.
Poprawki błędów i ulepszenia działania
 • Ulepszono historię zdarzeń produktu.
Usunięto następujące funkcje:
 • Nie jest już obsługiwany program Internet Explorer 10.

Wersja 17.3

Wydano: marzec 2018 r.

Rozszerzona ochrona przed atakami typu ransomware
 • Dodano dodatkową warstwę ochrony przed atakami typu ransomware dla typowych folderów dokumentów.
 • Do interfejsu użytkownika Kontrola aplikacji i plików dodano kartę Chronione (foldery). Dotyczy ona funkcji ochrony przed atakami typu ransomware.
Ulepszenia aktywacji funkcji Ochrona bankowości
Ulepszono aktywację funkcji Ochrona bankowości: nie jest już ona wyzwalana, o ile nie uzyskano dostępu do witryny bankowej.
Filtrowanie dla dzieci na poziomie rygorystycznym za pomocą funkcji SafeSearch
Włączenie filtrowania zawartości powoduje też włączenie filtrowania dla dzieci na poziomie rygorystycznym za pomocą funkcji SafeSearch. Obejmuje to witryny Google, Yahoo, Bing i Youtube. (Tylko produkt SAFE)
Ogólne ulepszenia działania
 • Do filtra wyników wyszukiwania dodano obsługę witryny Youtube.
 • Zaktualizowano różne mechanizmy grafiki interfejsu użytkownika pod kątem monitorów 4k.
 • Na stronie Ustawienia ochrony antywirusowej > Zapora pole wyboru „Zaawansowana ochrona sieci” zmieniono na przełącznik w celu zapewnienia spójności.
Usunięto następujące funkcje:
 • Statystyka użytkowników Kontroli rodzicielskiej. W przyszłych wersjach statystyka zostanie dodana ponownie w innej postaci.
 • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów w trakcie działania instalatora. Ta funkcja była używana głównie w systemie Windows 7.
Sign In or Register to comment.