Jak zezwolić aplikacji na dostęp do komputera przez zaporę?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W celu ochrony komputera produkt F-Secure korzysta z zapory Windows Defender.

Gdy zapora jest włączona, ogranicza dostęp do i z komputera. Niektóre aplikacje do prawidłowego działania mogą wymagać zezwolenia na dostęp przez zaporę.

Aby zmienić ustawienia zapory Windows Defender (w systemie Windows 10):

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Wybierz opcję Narzędzia > Ustawienia Zapory systemu Windows.

    Zostanie otwarte okno zapory Windows Defender.

    Uwaga: Aby mieć dostęp do tych ustawień, musisz mieć uprawnienia administratora.

  3. W bocznym okienku nawigacji kliknij opcję Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez zaporę Windows Defender. Zostanie wyświetlona lista aplikacji i funkcji.
  4. Kliknij opcję Zezwalaj innej aplikacji.
  5. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aplikację spoza listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Więcej informacji na temat zapory Windows Defender znajduje się w dokumentacji systemu Microsoft Windows.
Sign In or Register to comment.